Az NBSZ szakértői tevékenységeAz NBSZ Szakértői Intézete a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált szervezet (NAH-1-1206/2019.), vagyis valamennyi bemutatott szakértői ágában hatékony minőségirányítási rendszert működtetve, az EU-s, nemzetközi és hazai gyakorlatok és előírások által kijelölt keretek között, és a szakma-specifikus követelményeknek megfelelően végzi munkáját.

Az NBSZ Szakértői Intézete Társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) valamennyi, az Intézet felsorolt szakértői szakterületeit érintő munkájában.OKMÁNYSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A vizsgálatok tárgyát a magyar és külföldi hatóságok által kibocsátott biztonsági okmányok, általános okmányok, okiratok, iratok, illetőleg ezek alkotóelemei, valamint bármilyen nyomda- vagy irodatechnikai úton előállított produktum képezheti.

Az okmányszakértői vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy az okmány vagy irat alapanyagait, előállításmódját, védelmi megoldásait tekintve eredeti-e, egyes elemei (pl. száraz, vagy nedves bélyegzőlenyomat stb.) eredetiek-e, kitöltését és hitelesítő megoldásait tekintve hitelesnek tekinthető-e, történt-e benne bármilyen illetéktelen beavatkozás, utólagos változtatás, azaz a vizsgálat tárgya tartalmilag hamisított-e, illetve amennyiben történt, azt milyen módszerekkel és milyen eszközök alkalmazásával hajtották végre.

Az okmányszakértői tevékenység az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában történik. Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Okmányszakértői Munkacsoportjának (EDEWG) munkájában.VEGYÉSZ-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A vizsgálatok tárgya lehet bármely kémiai elemzésre megküldött anyag, anyagminta, dörzsminta, anyagmaradvány, vizsgálati tárgy felületén/belsejében kimutatható kémiai anyag, illetve kizárólag robbanóanyaggal összefüggő igazságügyi szakértői tevékenység keretében az Intézet munkatársai által a helyszínen vett anyagminta.

A szakértői vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy milyen fő komponens(ek), hatóanyag(ok) mutatható(k) ki a kémiai elemzésre megküldött anyag(ok)ban, anyagmintá(k)ban (nem vizsgálunk vegyi- és biológiai harcanyagokat, radioaktív és biológiai eredetű anyagokat, illetve ilyen anyagokkal szennyezett mintákat). A vizsgálatok elsősorban arra terjednek ki, hogy kimutatható- e kábítószer, illetve robbanóanyag jelenléte a vizsgálatra megküldött anyagmintákban.

A Robbanóanyag Laboratórium az MSZ EN ISO/ IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában működik.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Robbanóanyag Analitikai Munkacsoport (FINEX) munkájában.ÍRÁSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A vizsgálatok kézírás, aláírás és gépírás vizsgálatára terjedhetnek ki. Az írásszakértői vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányul, hogy több kérdéses kézírás/aláírás egy vagy több személytől származik-e, illetve hogy a kérdéses kézírást a rendelkezésre bocsátott írásminták alapján ki készítette, a kérdéses aláírás/ok valódi/ak-e, amennyiben nem, a számításba vehető személyek közül ki ír(hat)ta. Vizsgálható, hogy a kéz- és aláírás természetes vagy attól eltérő körülmények között keletkezett-e (torzult, torzított vagy hamisított-e), de az író személy jellemvonásainak, tulajdonságainak megállapítására nem terjednek ki az írásszakértői vizsgálatok. Gépírások esetében a vizsgálat arra irányul, hogy a kérdéses gépírást vagy gépírásokat milyen működésű rendszerű és/vagy típusú írógépen állították elő, valamint, hogy a vizsgált gépírások ugyanazon az írógépen, illetve adott írógépen készültek-e. A biometrikus aláírásokkal kapcsolatosan kutatás folyik az ilyen típusú aláírások vizsgálati lehetőségeire, módszertanára vonatkozóan.

Az írásszakértői tevékenység az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában történik.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Írásszakértői Munkacsoportjának (ENFHEX) munkájában.NYELVÉSZ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A szakértői vizsgálat tárgya zsaroló, fenyegető, zaklató, becsületsértő, rágalmazó stb. ügyekben keletkezett bármilyen műfajú (levél, poszt, komment, e-mail, SMS, Instant Message/IM, egyéb internetes szöveg, végrendelet, szerződés stb.), bármilyen kivitelezési eljárással készült (kézírás, írógép, számítógép, betűragasztás, betűsablon stb.) írásmű.

A nyelvész szakértői vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy több kérdéses írásműnek ugyanaz a személy-e a fogalmazó-szerzője (= azonosítás); a kérdéses írásmű(vek) fogalmazó-szerzője milyen nemű, életkorú, iskolai végzettségű, anyanyelvű, nyelvjárási területről származó stb. személy lehet (= csoportbehatárolás, nyelvi profil); a gyanúsított személytől származó spontán szövegminták és a kérdéses írásmű(vek) összehasonlító vizsgálata alapján a gyanúsított személy-e a szerzője az inkriminátum(ok)nak (= szerzőazonosítás); valamint a kérdéses írásmű(vek) diktál(ak)-e, másolt(ak)-e, illetve szándékosan torzított(ak)-e.

A nyelvész szakértői tevékenység az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában történik.HANGTECHNIKAI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező hangtechnikai szakértés területén a legkorszerűbb számítógépes technikákkal komplex feladat-végrehajtás folyik.

A szakterület tevékenysége kiterjed a hangfelvételek eredetiségének, manipuláltságának, hitelességének vizsgálatára, offline zaj- és torzítás csökkentésére (a hangminőség, illetve a beszéd érthetőségének javítására), akusztikai-fonetikai (félautomatikus) és biometrikus (automatikus) módszerekkel történő beszéd alapú személyazonosításra, valamint egyéb hangszakértői tevékenységekre, úgymint csoportbehatárolás, szociológiai profil készítés (gyakran nyelvész szakértő bevonásával) leirat-készítés.

A Hangtechnikai Szakértői Laboratórium az MSZ EN ISO/ IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában működik. Az automatikus és félautomatikus beszélőazonosító módszertan hatékonyságának növelése érdekében az Európai Szakértői Intézetek Hálózata Beszéd- és Hangelemző Munkacsoportja munkájában (ENFSI FSAAWG) szerzett tapasztalatok felhasználásával, valamint a Nyelvtudományi Intézettel együttműködés keretében folyamatos fejlesztések zajlanak.FOTÓ-VIDEÓTECHNIKAI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A vizsgálatok speciális szakértői szoftveres és hardveres támogatással a kép- és videoanyagok információtartalmának kinyerésére irányulnak.

A szakterület tevékenysége - speciális szakértői szoftveres és hardveres támogatással - kiterjed a tárgyak vagy személyek tulajdonságainak, jellemzőinek, sajátosságainak, azonosságának megállapítására (pl. tárgy vagy személy összehasonlításra, fotó- és video-grammetriára), a bizonyítás szempontjából releváns események lefolyásának megállapítására (pld. cselekmény körülményeinek feltárására, történeti folyamatának vizsgálatára), jelenségek ok-okozati összefüggéseinek megállapítására (pl. felvételi körülmények, képmanipuláció feltárására stb.), rejtett sajátosságok láthatóvá tételére (pl. konvertálásokra, képjavításra).

A Fotó-videotechnikai Szakértői Laboratórium az MSZ EN ISO/ IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában működik. A módszertani kontrollt az Európai Szakértői Intézetek Képalkotó Munkacsoportjával (ENFSI DIWG) folytatott tapasztalatcsere biztosítja. Az ENFSI DIWG által szervezett éves arc összehasonlító tesztek, illetve azok értékelése segít tökéletesíteni az arc összehasonlítási módszertanunkat. Kutatások folynak a tárgyak/személyek méretének behatárolására szolgáló módszertanunk tökéletesítésére.INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracio A vizsgálatok kiterjednek az informatikai szakértés (a számítástechnikai eszközök), továbbá mobileszköz szakértés (a mobilkommunikációs eszközök) széles spektrumára.

Az informatikai szakértés elsősorban az operációs rendszer adatainak, állományok metaadatainak, az eszközök ki-bekapcsolására vonatkozó adatok, bejelentkezett felhasználói fiókok azonosítóinak, eltárolt böngészési előzmények, elektronikus levelek, naplókból szöveges üzenetküldési tartalom, nyomtatási előzmények, rendszerhez csatlakoztatott adathordozók adatainak, szinkronizált mobileszközök adatainak, kapcsolatlisták kinyerésére; a telepített és törölt szoftverek, törölt állományok helyreállítására; a rosszindulatú szoftverek jelenlétének és tevékenységének felismerésére, illetve kulcsszavas keresésre irányul.

A mobileszköz szakértői tevékenység az előfizetői SIM/ICCID adatok (IMSI), a készülékazonosítói adatok (IMEI), hívásadatok, telefonos és hálózati kapcsolatlisták, Wi-Fi, Bluetooth azonosító adatok, GPS adatok, az operációs rendszer adatainak, a törölt állományok metaadatainak, keletkezési, módosítási, utolsó hozzáférési dátumok, időpontok, a készítő felhasználói adatainak, az eszközök működési idejével (ki/bekapcsolás) kapcsolatos adatok, valamint formátumtípustól függően egyéb adatok kinyerését; képek véséssel való helyreállítását; vírusfertőzés és malware vizsgálatot; JTAG, Chip-off, ISP technológiát; jelszótörést; a képernyőzár oldási lehetőségeinek vizsgálatát; a telepített és törölt szoftverek, törölt állományok, illetve törölt szöveges üzenetek (SMS) helyreállítását foglalja magában.

A szakmai tapasztalat, az alkalmazott módszerek megbízhatóságának folyamatos tesztelése, a legfrissebb tudományos ismeretek és innovatív fejlesztések lehetőségének keresése, az Európai Szakértői Intézetek Hálózata Forenzikus Információtechnológia Munkacsoportban (ENFSI FITWG) folyó munka, az Európai Csalás Elleni Hivatal keretén belül működő Számítógépes Információs Rendszerek Nemzetközi Közössége (OLAF IACIS) által szervezett képzéseken, valamint egyéb szakmai tréningeken és konferenciákon való részvétel országos viszonylatban állandó, kiemelkedő színvonalat garantálnak. A folyamatosan magas szintű szakmai tevékenység további garanciája a - MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány előírásainak megfelelő - minőségirányítási rendszer, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált formában működik.