Adatkezelési tájékoztató


az NBSZ szerződésekkel kapcsolatos adatkezeléséről


1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Rück István
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
4. Az adatkezelés alapjául szolgáló további jogszabályok
5. Adatkezelés fajtái

5.1. Szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatos adatkezelés.
5.2. Gazdálkodó szervezet átláthatóságának igazolásához kapcsolódó adatkezelés.
5.3. Teljesítéssel, annak dokumentálásával (teljesítés igazolása), kifizetéssel, számlázással, valamint a számlák és a kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásával összefüggő adatkezelés.


5.1. A szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatos adatkezelés

5.1.1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja:


5.1.2. Kezelt személyes adatok köre

A szerződés jellegétől függően a részletezett kezelt adatok köre változhat (szűkíthető vagy bővíthető).


5.1.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


5.1.4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.


5.1.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés kizárólag papír alapon történik.


5.2. A szerződéssel érintett gazdálkodó szervezet átláthatóságának igazolása érdekében kezelt személyes adatok

5.2.1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szerződés szerinti kifizetés jogszabályi előfeltételének ellenőrzése. (Áht. 41. § (6) bekezdés és 55. §)


5.2.2. Kezelt személyes adatok köre

A szerződés jellegétől függően a részletezett kezelt adatok köre változhat (szűkíthető vagy bővíthető).


5.2.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


5.2.4. Adatkezelés jogalapja

Közhatalmi jogosítvány gyakorlása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel az Áht. 41. § (6) bekezdés és 55. § előírásra.


5.2.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés kizárólag papír alapon történik.


5.3. A teljesítéssel, annak dokumentálásával (teljesítés igazolása), kifizetéssel, számlázással, valamint a számlák és kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásával összefüggő adatkezelés

5.3.1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szerződések teljesítésének és pénzügyi rendezésének nyomon követese, valamint a szerződések és számlák és ezekhez kapcsolódó dokumentumok jogszabály által előírt nyilvántartása.


5.3.2. Kezelt személyes adatok köre

A szerződés jellegétől függően a részletezett kezelt adatok köre változhat (szűkíthető vagy bővíthető).


5.3.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


5.3.4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.


5.3.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés papír alapon és elektronikus formában is történik.


6. Az adatkezelés időtartama

Az NBSZ a felsorolt adatokat – papír alapon és a 3.3. pontba tartozó esetekben elektronikus formában – a szerződés időbeli hatályának időtartamára, ezt követően az abból eredő igények érvényesíthetősége érdekében 5 évig, a számlák tekintetében – számviteli előírásoknak megfelelően – 8 évig kezeli.
A jelzett megőrzési idők lejártát követően az adatok törlésre kerülnek, azzal, hogy az érintett dokumentumok (számlák, teljesítésigazolások, átláthatósági nyilatkozatok és a szerződés) az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti selejtezési eljárás keretében kerülnek megsemmisítésre.


7. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

A szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat a kapcsolódó szakmai és gazdasági feladatokat ellátó szakterület érintett munkatársai kezelik vonatkozó feladataik elvégzése érdekében.
Az érintett személyes adatok kezelésére az NBSZ adatfeldolgozót (külső szervet) nem bíz meg.
Egyéb külső személy vagy szervezet részére adatátadás, adatközlés nincs, kivéve nyomozó, illetve vádhatóság, valamint a bíróság hivatalos eljárásában, vagy más, jogszabályban ellenőrzésre jogosult szerv részére az ellenőrzés terjedelméhez igazodóan.


8. Adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Papíralapú adatkezelés esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek elhelyezésre.
Elektronikus formában történő adatkezelés esetén a kapcsolódó programokhoz, rendszerekhez kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá, naplózott, egyedi technikai azonosítást biztosító hozzáférési jogosultsággal.


9. Érintettek általános jogai

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően.
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


9.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy ezzel kapcsolatban részletes információt kapjon (adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, stb.).
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


9.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat.
Az NBSZ a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


9.4. Törléshez való jog

Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A törlési kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az NBSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.)
Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ a törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


9.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.
A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


9.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NBSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az NBSZ, ha

Az NBSZ megvizsgálja az adathordozási kérelem jogosságát, s annak elfogadása esetén legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés/továbbítás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelmet teljesíti, illetve elutasítás esetén a kérelemben megadott elérhetőségen erről részletes tájékoztatást nyújt.
A kérelem pozitív elbírálása esetén a tájékoztatással egyidejűleg géppel olvasható formában megküldésre kerülnek az érintetti személyes adatok is.


9.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás vagy jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen.
A tiltakozási kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben ilyen bizonyítás nem történik, akkor az NBSZ a tiltakozásra vonatkozó kérelemnek legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – helyt ad (azaz törli az inkriminált adatot), és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az érintett, ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kérheti az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400