Adatkezelési Tájékoztató

külsős személyek Nemzetbiztonsági Szakszolgálat objektumaiba, valamint azok biztonsági területeire történő belépéséhez kapcsolódó adatkezelésekrőlAdatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő:  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője
Adatvédelmi tisztviselő:  dr. Bakos Barbara Sára
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu


Adatkezelés célja A beléptetést megelőző, beléptetés engedélyezését támogató program használata során a személyes adatok jogszerű felhasználásának biztosítása az alábbiak szerint:

 • kockázatmentesség megállapítása esetén az érintett belépésének engedélyezése,
 • kockázat megállapítása esetén az érintett belépésének elutasítása.
A biztonságtechnikai vagy papír alapú beléptető rendszer használata során a személyes adatok jogszerű felhasználásának biztosítása az alábbiak szerint:

 • a belépési jogosultság biztosítása,
 • a személy- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adat védelmének biztosítása, továbbá
 • a belépésre jogosult személy (a továbbiakban: érintett) belépése megvalósulása, és az érintett – adott objektumban található – átlépési pontokon történő mozgási adatainak ellenőrizhetősége.
Zárt láncú kamerarendszer használata során a személyes adatok jogszerű felhasználásának biztosítása az alábbiak szerint:

 • belépési és átlépési pontokon áthaladó személyekről személyazonosításra alkalmas felvételek készítése,
 • kijelölt területeken az ott megjelenő személyek mozgásának, tevékenységének utólagos visszakövetésére alkalmas felvételek készítése,
 • mozgás detektálás révén a figyelt területeken az illetéktelen személyi mozgások jelzése és rögzítése
Az adatkezelés jogalapja
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8. § (1) bekezdés f) pont
 • az Nbtv. 38. § a) pontjában,
 • a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében, valamint
 • a Mavtv.10. §. (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Kezelt személyes adatok kategóriái
 • személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve),
 • az engedélyezéshez szükséges további lényeges adatok (állampolgárság, cégnév).
 • személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve),
 • érintett cégéhez kapcsolódó adatok (cégnév; céges gépjármű típusa, rendszáma gépjárművel történő behajtás esetén)
 • érintett magán gépjárművének adatai gépjárművel történő behajtás esetén (gépjármű típusa, rendszáma),
 • érintett objektumon belüli mozgásának adatai.
Papír alapon vezetett beléptetés esetén:
 • személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve),
 • egyéb személyazonosító adat (személyazonosító okmány száma),
 • érintett cégéhez kapcsolódó adatok (cégnév; céges gépjármű típusa, rendszáma gépjárművel történő behajtás esetén),
 • érintett magán gépjárművének adatai gépjárművel történő behajtás esetén (gépjármű típusa, rendszáma)
 • az érintett képmása, általa tanúsított magatartás.
Az adattovábbítás címzettjei Nem történik.
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő adattovábbítás Nem történik.
Az adattárolás időtartama 5 év 5 év A felvételek felhasználás hiányában a rögzítéstől számított min. 2 hét, max. 6 hónap időtartamra kerülnek tárolásra a technikai lehetőségek függvényében.
Az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele Az adatszolgáltatás az Infotv-n és a megjelölt jogszabályokon alapul.
A kezelt adat automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra felhasználásra került Nem.
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. Papíralapú adatkezelés esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek elhelyezésre. Elektronikus formában történő adatkezelés esetén a kapcsolódó programokhoz, rendszerekhez kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá, naplózott, egyedi technikai azonosítást biztosító hozzáférési jogosultsággal.


Érintettek általános jogai

Az érintetti joggyakorlás keretén belül az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül.


Tájékoztatáshoz-, és hozzáféréshez való jog

Az érintett tájékoztatás kérése alapján megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az NBSZ legkésőbb egy hónapon belül válaszol.


Helyesbítéshez való jog

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor az NBSZ az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő szerv az érintettet értesíti.


Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog összefüggésében történő érintetti joggyakorlás akkor biztosított, ha az alábbiak valamelyike megvalósul

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 1 hónapon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az NBSZ a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt (E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu) keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan az NBSZ kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu oldalon.
Továbbá lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.