Adatkezelési Tájékoztató

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kapcsolatot tartó más közhatalmi jogosítványt gyakorló szervet képviselő személyek adatainak kezelésével összefüggő adatkezelésrőlAdatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő:  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője
Adatvédelmi tisztviselő:  dr. Bakos Barbara Sára
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu


Adatkezelés célja Kapcsolattartás során a személyes adatok jogszerű felhasználásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
Kezelt személyes adatok kategóriái
  • vezeték és utónév
  • szervezet, beosztás
  • e-mail cím, telefonszám
Az adattovábbítás címzettjei Nem történik.
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő adattovábbítás Nem történik.
Az adattárolás időtartama
  • elektronikus formában visszavonásig (adatkezelés elleni tiltakozás esetén annak elbírálásáig)
  • papír alapú iratok esetében az irattározásra vonatkozó szabályok szerinti időtartamig (Levéltári tv. 9. § (1)-(4) bekezdései) kezeli.
Az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele Az adatszolgáltatás az általános adatvédelmi rendeleten alapul.
A kezelt adat automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra felhasználásra került Nem.
Adatfeldolgozó igénybevétele Nem történik.

Adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. Papíralapú adatkezelés esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek elhelyezésre. Elektronikus formában történő adatkezelés esetén a kapcsolódó programokhoz, rendszerekhez kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá, naplózott, egyedi technikai azonosítást biztosító hozzáférési jogosultsággal.


Érintettek általános jogai

Az érintetti joggyakorlás keretén belül az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül.


Tájékoztatáshoz-, és hozzáféréshez való jog

Az érintett tájékoztatás kérése alapján megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az NBSZ legkésőbb egy hónapon belül válaszol.


Helyesbítéshez való jog

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor az NBSZ az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő szerv az érintettet értesíti.


Törléshez való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban a hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére.


Tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az NBSZ a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az NBSZ-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog összefüggésében történő érintetti joggyakorlás akkor biztosított, ha az alábbiak valamelyike megvalósul

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 1 hónapon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.

A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NBSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megszerezze, ezzel kiegészítve a hozzáférés jogát, valamint az érintett részére vonatkozó információk másolatának rendelkezésre bocsátását.
Az adathordozhatósághoz való jogot kizárólag akkor lehet gyakorolni, ha az adatkezelés automatizált módon, gépi eszközökkel történik, ebből következik, hogy fenti érintetti jog nem terjed ki a papír alapú adatkezelésekre, a géppel olvashatóság és interoperabilitás követelményének érvényesíthetősége végett.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az NBSZ a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt (E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu) keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan az NBSZ kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu oldalon.
Továbbá lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.