Adatkezelési tájékoztató


külsős személyek NBSZ objektumaiba, valamint azok biztonsági területeire történő belépéséhez kapcsolódó adatkezelésről


1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Rück István
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
3. Adatkezelés folyamatának bemutatása

A külsős személy (a továbbiakban: érintett) NBSZ objektumba történő beléptetésének engedélyezéséhez szükséges személyes adatok megadását követően az NBSZ beléptetést engedélyező programjában az érintett személy ellenőrzését követően engedélyezésre vagy elutasításra kerül a beléptetés.
A beléptetésre engedélyezett érintett adatai áttöltésre kerülnek a biztonságtechnikai beléptető rendszerbe.
A beléptetést végző személy ellenőrzi a beléptetést kérő érintett beléptethetőségét, majd az érintett fényképes igazolvány alapján történő azonosítását követően meggyőződik a beléptetés végrehajthatóságáról. A beléptetés az alábbiak szerint történik:

A vendégkártyával történő mozgást (olvasókon a kártya lehúzását követően) a beléptető rendszer és az átlépési pontoknál egy vagy két irányból elhelyezett kamerák is rögzítik.


4. Adatkezelés fajtái

4.1. Beléptetést megelőző, beléptetés engedélyezését támogató program (a továbbiakban: beléptetést engedélyező program)
4.2. Biztonságtechnikai vagy papír alapú beléptető rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer)
4.3. Zárt láncú kamerarendszer


4.1. Beléptetést engedélyező program

4.1.1. Adatkezelés célja

A beléptetést engedélyező program esetében az adatkezelés célja az NBSZ valamely objektumába belépni kívánó személyek (a továbbiakban: érintett) ellenőrzése, és ennek eredményeképp


4.1.2. Kezelt személyes adatok köre

A beléptetés engedélyezése kapcsán az NBSZ az alábbi személyes adatokat kezeli:


4.1.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


4.1.4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, tekintettel


4.1.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés kizárólag elektronikus formában (a beléptetést engedélyező programban) történik.


4.1.6. Adatkezelés időtartama

Az NBSZ a jelzett személyes adatokat


4.1.7. Adatokhoz való hozzáférés

A fentiekben jelzett személyes adatokat kizárólag az NBSZ kijelölt munkatársai kezelik. A program elektronikus jogosultság korlátozással van ellátva, a programban végzett valamennyi művelet naplózásra kerül.


4.2. Beléptető rendszer

4.2.1. Adatkezelés célja

A beléptető rendszer esetén az adatkezelés célja


4.2.2. Kezelt személyes adatok köre

A beléptetetéshez kapcsolódóan az NBSZ az alábbi személyes adatokat kezeli:
Elektronikus beléptetés esetén:

Papír alapon vezetett beléptetés esetén:


4.2.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


4.2.4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, tekintettel


4.2.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés elektronikus formában (a beléptető rendszerben) és papír alapon (beléptető könyv, ügyeleti napló) történik.


4.2.6. Adatkezelés időtartama

Az NBSZ a jelzett személyes adatokat

kezeli.


4.2.7. Adatokhoz való hozzáférés

A fentiekben jelzett személyes adatokat kizárólag az NBSZ kijelölt szakterületének munkatársai kezelik.
Ugyanakkor kiemelendő, hogy rendszert fejlesztő külsős cég – érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkező – munkatársa az NBSZ kijelölt munkatársának személyes felügyelete mellett végzett support/helpdesk tevékenysége során megismerhet a rendszerben tárolt személyes adatokat.


4.3. Zárt láncú kamerarendszer

4.3.1. Adatkezelés célja

A zárt láncú kamerarendszer esetében az adatkezelés célja az NBSZ személyi állományának, valamint az NBSZ objektumainak, illetve azokon belül a meghatározott területeknek védelme érdekében


4.3.2. Kezelt személyes adatok köre

A zárt láncú kamerarendszerhez kapcsolódóan az NBSZ az alábbi személyes adatokat kezeli:
Az érintett képmása és a felvételen látható cselekvése.


4.3.3. Kezelt különleges személyes adatok köre

Nincs.


4.3.4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, tekintettel


4.3.5. Adatkezelés módja

Az adatkezelés kizárólag elektronikus formában történik.


4.3.6. Adatkezelés időtartama

A felvételek felhasználás hiányában a rögzítéstől számított min. 2 hét, max. 6 hónap időtartamra kerülnek tárolásra a technikai lehetőségek függvényében.


4.3.7. Adatokhoz való hozzáférés

A fentiekben jelzett személyes adatokat kizárólag az NBSZ kijelölt szakterületének munkatársai kezelik.


4.3.8. Egyedi adatbiztonsági intézkedések

Valamennyi objektum videómegfigyelő rendszeréről dokumentáció készült, amely tartalmazza a kamerák hozzávetőleges elhelyezkedését és megfigyelési irányát, ez azonban – a nemzetbiztonsági érdekek védelmében – nem nyilvános információ.


5. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A fentiekben jelzett személyes adatokat kizárólag az NBSZ kijelölt munkatársai kezelik, azok az NBSZ székhelyén, az érintett szakterületeken kerülnek tárolásra.
Az NBSZ külső szerv vagy személy részére a jelzett személyes adatokat – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja.


6. Általános adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedések-kel gondoskodik arról, hogy a jelzett személyes adatokat védje többek között a jogosulat-lan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Papíralapú adatkezelés esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alap-ján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek elhelyezésre.
Elektronikus formában történő adatkezelés esetén a jelzett programokhoz, rendszerekhez kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá, naplózott, egyedi technikai azonosítást biztosító hozzáférési jogosultsággal.


7. Érintettek általános jogai

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően.
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


7.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy ezzel kapcsolatban részletes információt kapjon (adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, stb.).
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


7.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat.
Az NBSZ a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


7.4. Törléshez való jog

Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A törlési kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az NBSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.)
Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ a törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


7.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.
A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az érintett, ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kérheti az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400