Általános adatkezelési információk

Bevezetés

Az NBSZ tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információszabadsághoz és információ biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az adatkezelést pedig a csatolt adatkezelési tájékoztatókban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő:                     Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)

Postacím:                         1399 Budapest 62. Pf.: 710.

Telefon:                           +36-1-325-7672

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő:   Soltész Tímea

E-mail:                             adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Adatkezelések