TT

Az NBSZ Tudományos Tanács (NBSZ TT) ügyrendje


Az NBSZ TT az NBSZ Főigazgatója közvetlen irányítása alatt működő,
demokratikusan szerveződő szakmai, tudományos fórum.

Az NBSZ TT feladatai
 • Az NBSZ TT alaprendeltetése, hogy szervezeti keretet teremtsen az NBSZ szervezeti egységeinél folytatott tudományos tevékenységnek, a szakmai feladatok végrehajtásának támogatása, a színvonal növelése érdekében segítse az NBSZ szakterületeihez kapcsolódó tudományos ismeretek megosztását, fejlesztését, valamint a szakmai döntéseket.
 • NBSZ TT stratégiai célkitűzéseinek meghatározása, tevékenységének területei
 • Kutatási-fejlesztési-innovációs célokat jelöl ki és a szakmai, szervezeti, humánpolitikai célok megvalósításához a tudományos eredmények, tevékenységek alapján javaslatokat készít, állást foglal az NBSZ tevékenységi körébe tartozó tudományos kérdésekben.
 • Elősegíti, illetve gondoskodik arról, hogy a különböző szakterületek szervezeti egységei a legújabb, gyakorlatban is hasznosítható tudományos, technológiai és módszertani fejlesztésekhez, eredményekhez lehetőség szerint hozzáférhessenek, és azokat a saját tevékenységükbe is aktívan beépítsék; ennek érdekében rendszeres időközönként fórumokat szervez az információk megosztására, átadására.
 • Közreműködik abban, hogy a hazai társszervekhez eljussanak a legújabb eredmények, módszerek. Részt vesz, illetve segít az információ megosztásban.
 • Figyelemmel kíséri és segíti az állomány kutatással foglalkozó tagjainak tudományos fokozat megszerzésére irányuló tevékenységét.
 • Szorgalmazza kutatási-fejlesztési stratégiák és kutatási programok készítését.
 • Javaslatot tesz tudományos célokat szolgáló hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételre, pályázatok megindítására, valamint nemzetközi tudományos együttműködésre a megfelelő szervekkel. Ajánlásokat fogalmaz meg a tudományos együttműködés fórumait illetően.
 • Rendezvényeket szervez, amelyeken belső, illetve meghívott külső előadó segítségével tájékoztató beszámolók hangozhatnak el az éppen időszerű új tudományos eredményekről és azok gyakorlatban való hasznosításáról.
 • Kapcsolatot tart más, tudományos testületekkel.
Az NBSZ TT szervezete
 • Az NBSZ TT szervezetét
  • az Elnök,
  • a Titkár,
  • a választott vezetőségi tagok,
  • az állandó tagok,
  • a tanácskozási jogú tagok
  (a továbbiakban együtt: a tagok) alkotják.
 • Az NBSZ TT az NBSZ Főigazgatójának közvetlen irányítása alatt működik.
  Elnöke : az NBSZ Főigazgatója által javasolt és az NBSZ TT által elfogadott NBSZ munkatárs.
  Titkára: az NBSZ főigazgatója, vagy az Elnök által javasolt és az NBSZ TT által elfogadott NBSZ munkatárs.
  Választott vezetőségi tagok: az Elnök által javasolt és a tagok által elfogadott aktív és nyugállományú NBSZ munkatársak (3 fő).

  Állandó tagok:
  a) az NBSZ Főigazgató helyettesei, és az NBSZ igazgatói.
  b) az NBSZ tudományos tevékenységében részt vállaló aktív és nyugállományú NBSZ munkatársak,

  Tanácskozási jogú tagok: meghívott külső közreműködők, vendégek.
 • Az NBSZ TT létszáma nem kötött, a tervezett feladatra figyelemmel, az Elnök javaslata alapján az NBSZ Főigazgatója dönt további állandó tagok meghívásáról, illetve a meghívott közreműködők személyéről.
 • Az NBSZ TT munkájában való részvételre a meghívott, tanácskozási jogú vendégeket az NBSZ Főigazgatója kéri fel és hívja meg a Titkár közreműködésével.
 • Az Elnök huzamos távolléte esetén az NBSZ Főigazgatója jelöli ki a helyettesítéssel megbízott személyt. A vezetőségi tagok átmeneti helyettesítése a tagok javaslata alapján, az Elnök egyetértésével történik.
Az NBSZ TT működési rendje
 • Az NBSZ TT tevékenységének szervezeti keretei:
  • a teljes tagságot érintő kérdéseket illetően plenáris üléseket tart,
  • egyes konkrét célfeladat, szakmai feladat esetén a tagjaiból létrehozott (ad hoc) munkacsoportokban végzi a munkát,
  • vezetőségi munka-értekezleteken, a választott vezetőségi tagok részvételével tartott ülések formájában végzi a feladatokat.
 • A teljes tagságot érintő ülésen kerül sor az ügyrend elfogadására, a TT tisztség viselő tagjainak megválasztására, az éves munkaterv elfogadására, az éves munka értékelésére és a további feladatok meghatározására évente legalább két alkalommal.
 • A plenáris ülések összehívására a Titkár útján, az NBSZ TT tagjainak vagy Elnökének javaslatára, az NBSZ Főigazgatójának jóváhagyását követően kerül sor.
 • A munkacsoportok létrehozására, létszámára, szükség esetén a választott vezetőségi tagokból kijelölt vezetőire az Elnök tesz javaslatot, melyet az NBSZ Főigazgatója hagy jóvá.
 • A munkacsoportok célfeladatokat látnak el. A célfeladat lehet a szakmai munkát támogató kutatás-fejlesztési, továbbképzési témakörű, ebben az esetben a feladat meghatározása, az elérni kívánt célok meghatározása a szakmai területek javaslatára történik.
 • A feladatra létrehozott munkacsoport az Elnök koordinálásával készített, és a vezetőség által jóváhagyott feladattervben tervezi, és a munkacsoport vezetőjének felügyeletével szervezi a végrehajtását.
 • A munkacsoportok vezetői folyamatosan tájékoztatják az Elnököt a munkacsoport munkájáról.
 • Az NBSZ TT munkacsoporti ülésen véleményezi, értékeli, elemzi
  • az NBSZ által kiírt tudományos pályázatok eredményeit, hasznosítási lehetőségeit,
  • a tudományos minősítés megszerzésén dolgozó, ez irányú képzésben résztvevő munkatársak tevékenységét, eredményeit,
  • tudományos eredményeket bemutató publikációkat, továbbá
  végzi, a programok, események szervezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Az Elnök, a választott vezetőségi tagok részvételével rendszeresen vezetőségi munka-értekezleteket tart. A választott vezetőségi tagok teljes körűen képviselik a szakmai területeket, ennek megfelelően a vezetőség által megvitatott kérdésekben részt vesznek az állásfoglalások, vélemények, javaslatok kialakításában, az NBSZ TT által végzett tevékenységről, illetve az NBSZ tudományos tevékenységéről készített beszámolók elkészítésében.
 • Az NBSZ TT a döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnök akadályoztatása esetén a Tagok maguk közül választják ki azt a Tagot, aki szavazategyenlőség esetén dönt. Szavazati joggal rendelkezik: az Elnök, a választott vezetőségi tagok, az állandó tagok, a tanácskozási jogú tagok, a titkár.
 • A plenáris ülésekről és a vezetőségi munkaértekezletekről a Titkár emlékeztetőt készít.
Az Elnök feladatai

Az Elnök az NBSZ Főigazgatója, illetve az NBSZ TT tagjainak felhatalmazása alapján, a közösen kialakított álláspontnak megfelelően képviseli az NBSZ TT-t.
 • javaslatot tesz a vezetőségi tagok, további állandó tagok, külsős meghívottak személyére,
 • az NBSZ Főigazgatója részére döntés előkészítő javaslatokat készít,
 • a szervezeti egységek állásfoglalásának ismeretében javaslatot tesz a munkacsoportok létrehozására, a munkacsoport vezetőjének személyére,
 • koordinálja a munkacsoportok feladattervének készítését,
 • rendszeres vezetőségi üléseket tart, és időszakosan, a feladatoktól függő gyakorisággal tájékoztatja az NBSZ Főigazgatóját és vezetőit,
 • kapcsolatot tart más tudományos testületekkel, részt vesz munkájukban,
 • javaslatot tesz az NBSZ TT plenáris ülésének összehívására.

Az Titkár feladatai
 • végzi az NBSZ TT üléseinek előkészítését,
 • szervezi az NBSZ TT programjait,
 • szervezi a tudományos testületekkel való kapcsolattartást és az együttműködésből adódó feladatokat,
 • szervezi az oktatási tevékenységhez kapcsolódó feladatokat,
 • végzi emlékeztetők készítését,
 • végzi az NBSZ TT működésével kapcsolatos iratok kezelését.

A választott vezetőségi tagok feladatai
 • részt vesz a vezetőségi üléseken,
 • szervezi az NBSZ TT programjait,
 • ellátja a részére – az NBSZ Főigazgatója vagy az Elnök által – meghatározott feladatokat.

Működési feltételek
 • Az NBSZ TT működési feltételeit az NBSZ biztosítja.
 • Az NBSZ TT üléseivel kapcsolatos anyagokat (meghívók, emlékeztetők stb.) az NBSZ iratkezelésre vonatkozó szabályai szerint kell kezelni. Az NBSZ TT működésével kapcsolatos ügyviteli iratok iktatásáról, kezelésről a Titkár köteles gondoskodni.
 • Az NBSZ állományába nem tartozó meghívottak objektumba történő beléptetésével kapcsolatos intézkedések megtétele a Titkár feladata.