NSZÉSZ TÁJÉKOZTATÓ


„EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKAKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN”

KEDVES NYUGDÍJAS KOLLÉGÁK!

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete, Elnökségének nevében tájékoztatok minden kedves nyugdíjas kollégát arról, hogy milyen lehetőség van a FÜV eljárásban nyugállományba helyezett kollégák részére a 16-os adó megfizetésének felülvizsgálatára.

Tájékoztatjuk továbbá a nem FÜV eljárásban (közös megegyezés, átszervezés, stb.) nyugállományba vonult kollégákat egy olyan lehetőségről, ami szintén mentesíthet a 16-os adó megfizetésétől.

A FÜV bizottság mivel eddig nem volt jelentősége – nem nyilatkozott arról, hogy az alkalmatlanságot megalapozó betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő vagy nem, még olyan esetekben sem, ha a kollégának bekövetkezett olyan baleste, betegsége, amely a Hszt. 180. paragrafusa szerinti minősítő határozatban szolgálati kötelmekkel összefüggőnek lett elismerve.
A szolgálati járandóságban részesülök, a fentiek szerint, nem rendelkeznek olyan dokumentummal, amelyből megállapítható lenne, hogy a FÜV eljárás során hozott alkalmatlan minősítés megállapítását megalapozó betegség, baleset szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegű.

Ezért a hivatásos állomány FÜV határozatban megállapított egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt nyugállományba helyezett, szolgálati járandóságára jogosult tagja, amennyiben a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. paragrafusa szerinti minősítő határozattal rendelkezett, kérelmezheti az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegének megállapítását.

A kérelmet a nyugállományba helyezés előtti utolsó szolgálati hely vezetőjéhez, írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idő alatt bekövetkezett, a Hszt. 180. paragrafusa szerinti minősítő határozattal, szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősített baleset, betegség rövid leírását, és csatolni kell hozzá a minősítő határozatot.

A rendvédelmi szerv vezetője a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedik a kérelem és mellékletei, valamint az érintett személy teljes egészségügyi dokumentációja, így különösen egészségügyi törzskönyv, FÜV határozat, orvosszakértői bizottság szakvéleménye, kórházi zárójelentés, szakorvosi vizsgálat eredmény FÜV bizottsághoz történő továbbítására.

A FÜV bizottság a megküldött dokumentáció alapján a következő határozatot hozhatja: 

  • Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő.
  • Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggő.

 A FÜV bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül, jogorvoslati kérelem benyújtása esetén 60 napon belül meghozza a határozatot.

A határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó személynek, az alapellátó orvosnak és a rendvédelmi szerv vezetőjének.

Az I. fokú FÜV bizottság véleménye ellen a kérelmet benyújtó személy a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a II. fokú FÜV bizottsághoz címzett, az I. fokú FÜV bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel élhet.

A II. fokú FÜV bizottság az I. fokú FÜV bizottság határozatát helybenhagyja, vagy megváltoztatja. A II. fokú FÜV bizottság véleménye ellen nincs helye fellebbezésnek.


Az NSZÉSZ Elnöksége a szolgálati járandóságban levő kollégák helyzetének esteleges javítása érdekében felvette a kapcsolatot a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal.

A megbeszélés eredményeként a szolgálati járandóságban részesülő kollégák (hölgyek is) jelentkezhetnek a honvédség tartalékos állományába.
Azok a kollégák, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek, és vállalják a tartalékos szolgálattal járó feladatokat, mentesülnek a 16-os adó megfizetése alól.

I. Az önkéntes tartalékos szerződés megkötésének menete az ideiglenes állományjegyzékben rendszeresített beosztásokra:

1.) A beosztásokba az MH HKNYP alárendeltségébe tartozó, megyeszékhelyeken található katonai igazgatási központokon, toborzó és érdekvédelmi központokon, valamint katonai igazgatási és érdekvédelmi irodákon (a továbbiakban együtt: a katonai igazgatás szervei) keresztül lehet érdeklődni, regisztrálni és jelentkezni.

A regisztrálás a jelentkező személyes megjelenésével, valamint 2011. 12. 27-töl a www.hadkiegeszites.hu honlapon elérhető regisztrációs lap kitöltés utáni kinyomtatásával és postai úton a katonai igazgatási szervnek történő megküldésével lehetséges.
A regisztrációs lapon a jelentkező saját kezű aláírása kell, hogy szerepeljen!

A regisztrálás a szerződéskötésre vonatkozó érdeklődés kinyilvánítása, amely sem a jelentkező, sem a Honvédség részéről nem jár kötelezettségvállalással.

A jelentkezés időpontjáról és helyéről a jelentkezőt (a regisztráltak közül kiválasztva) elektronikus levelező rendszeren, telefonon, vagy postai kézbesítés útján a jelentkeztetés időpontját megelőzően, legalább 8 nappal értesíteni kell.

Azon regisztráltakat, akik az értesítésben feltüntetett időpontban nem jelennek meg és előzetesen nem jelezték távolmaradásukat, 30 napon belül ismételten értesíti a katonai igazgatási szerv.

Az értesítésnek mindenkeppen tartalmaznia kell a szerződéskötéshez szükséges okmányok megnevezését, és annak lehetőségét, hogy – amennyiben a jelentkező rendelkezik a szerződéskötés feltételeivel – a jelentkezéssel együtt a szerződéskötésre is lehetőség nyílik.
Tartalmaznia kell továbbá azt a kitételt, hogy a Honvédséget nem terheli szerződéskötési kötelezettség még akkor sem, ha a jelentkező minden feltételnek megfelel

A jelentkezés a jelentkező lakóhelye vagy – külön kérésére – a tartozódási helye szerint illetékes katonai igazgatási szervnél történik oly módon, hogy a katonai igazgatási szerv tájékoztatásra alkalmas helyiségében kerül végrehajtásra, mely lehetővé teszi a személyes kapcsolat kizárólagosságát.

A jelentkezést követően, az alkalmasság-vizsgálat eredménye alapján és a feddhetetlenségi igazolás megléte esetén szerződés köthető.

A szolgálati járandóságban részesülő a szerződés hatálybalépését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig – egyéb, jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – jogosult a szolgálati járandóságra eső SZJA mérték szerinti fizetési kötelezettség alóli mentesítésre
A mentesítésre való jogosultság megszerzéséről és annak megszűnéséről az MH értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

A regisztráció, jelentkezés, szerződéskötés alapvetően a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél történik, azonban az egyedi körülmények figyelembevételével ettől eltérő módon, a tartózkodási hely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél is kezdeményezhető.

Bővebb tájékoztató a www.tartalekoskatona.hu és a www.hadkiegeszites.hu címeken található.


2012. Budapest, február 29.

TISZTELETTEL az NSZÉSZ ELNÖKSÉGE NEVÉBEN:

                                                                                               POWELL PÁL S.K. Elnök