Az NBSZ szakértői tevékenysége

OKMÁNYSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A vizsgálatok tárgyát a magyar és külföldi hatóságok által kibocsátott biztonsági okmányok, általános okmányok, okiratok, iratok, illetőleg ezek alkotóelemei, valamint bármilyen nyomda- vagy irodatechnikai úton előállított prodoktum képezheti.illustracio

Az okmányszakértői vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy az okmány vagy irat alapanyagait, előállításmódját, védelmi megoldásait tekintve eredeti-e, egyes elemei (pl. száraz, vagy nedves bélyegzőlenyomat stb.) eredeti-e, kitöltését és hitelesítő megoldásait tekintve hitelesnek tekinthető-e, történt-e benne bármilyen illetéktelen beavatkozás, utólagos változtatás, azaz a vizsgálat tárgya tartalmilag hamisított-e, illetve amennyiben történt, azt milyen módszerekkel és milyen eszközök alkalmazásával hajtották végre?

Az okmányszakértői tevékenység az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált formában történik.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Okmányszakértői Munkabizottságának (EDEWG) munkájában.

VEGYÉSZ-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A vizsgálatok tárgya lehet bármely kémiai elemzésre megküldött anyag, anyagminta, dörzsminta, anyagmaradvány, vizsgálati tárgy felületén-belsejében kimutatható kémiai anyag, speciális eset(ek)-ben az Intézet munkatársai által helyszínen vett anyagminták.illustracio

A szakértői vizsgálat annak megálapítására irányul, hogy milyen fő komponens(ek), hatóanyag(ok) mutatható(k) ki a kémiai elemzésre megküldött anyag(ok)ban, anyagmintákban (nem vizsgálunk radioaktív eredetű anyagokat, biológiai eredetű, illetve biológiai eredetű anyagokkal szennyezett mintákat pl. vér, vizelet, vegyi, biológiai harcanyagok). A vizsgálat továbbá kiterjed arra, hogy kimutatható- e kábítószer, illetverobbanóanyag jelenléte a vizsgálatra megküldött anyagmintákban.

A Robbanóanyag Laboratórium az MSZ EN ISO/ IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelően, a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált formában történik.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI Robbanóanyag Analitikai Munkacsoport (FINEX) munkájában.

ÍRÁSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracioA vizsgálatok kézírás, aláírás és gépírás vizsgálatára terjedhet ki. A vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányul, hogy több kérdéses kézírás egy vagy több személytől származik-e, illetve az írást a rendelkezésre bocsátott írásminták alapján ki készítette, a kérdéses aláírás a névtulajdonostól származik-e, amennyiben nem, azt a számításba vehető személyek közül ki ír(hat)ta.

A vizsgált kéz- és aláírás természetes vagy attól eltérő körülmények között keletkezett-e (torzult, torzított vagy hamisított-e).

A kérdéses gépírást vagy gépírásokat milyen működésű rendszerű és/vagy típusú írógépen állították elő, valamint, hogy a vizsgált gépírások ugyanazon az írógépen, illetve adott írógépen készültek-e.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Írásszakértői Munkabizottság (ENEFHEX) munkájában.

NYELVÉSZ-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A nyelvész-szakértői vizsgálatok a névtelen írásos szöveg fogalmazó-szerzője csoportspecifikus jellemzőinek (életkor, nem anyanyelv, iskolázottság, intelligencia, foglalkozás, szülő- illetve lakóhely stb.) és az egyéni stílusjellemzőkből kikövetkeztethetőszemélyiségjegyeknek a meghatározását célozzák. Megállapítások tehetők több kérdéses írásmű összehasonlító vizsgálata esetén arra vonatkozóan, hogy egy közös szövegezőtől származnak-e. Gyanúsított, illetve látókörbe került személy spontán szövegeivel történő összehasonlítása abból a célból, hoyg a kérdéses anyag és a szövegminta egyugyanazon szerzőtől származik-e.

HANGSZAKÉRTŐ TEVÉKENYSÉG

illustracioA hangszakértői vizsgálatok annak megállapítására irányulnak, hogy egy hangfelvétel manipulált-e (tartalmaz- e olyan jeleket, amelyek az eredeti felvétel utólagos módosítására utalnak) - eredetiségvizsgálat.

Egy hangfelvételen beszélő személy megegyezik-e egy másik felvételen hallható személlyel, illetve tanúval, vagy gyanúsítottal - a beszélő személy azonosítása.

A vizsgálatok kiterjedhetnek továbbá egy hangfelvételen hallható beszéd érthetőségének növelésére, az ott elhangzottak dokumentálására - hangtisztítás, hangrestaurálás, leírás.

FOTÓ-VIDEÓ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

illustracioA vizsgálatok a multimédiás képrögzítők segítségével keletkezett (analóg és digitális) videó-folyamatok, fotók információtartalmának értékelése, feldolgozása, a térben és időben különböző pontokon zajló események felismerése, csoportosítása, kiértékelése.

További lehetőség a geometriai és képi háttér-információk kinyerése, képjavítás, lényegkiemelés speciális eszközrendszerrel, biometriai megállapítások valamint az esetleges képmanipulációk feltárása.

Az NBSZ Szakértői Intézet társult tagként aktívan részt vesz az Igazságügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Digitális Képalkotás Munkacsoport (DI WG)munkájában.

INFORMATIKAI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Az előzőekben felsorolt szakértői területekhez kapcsolódóan.illustracio

AZ NBSZ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGE

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a biztonsági okmányok védelmével kapcsolatban az alábbi hatósági feladatokat látja el:

illustracioaz Európai Unióban – a kiemelt biztonsági okmányok vonatkozásában – biztonsági megfontolások alapján egyre inkább növekszik az igény a védelmükben egységes, technikailag magas színvonalú biztonsági elemeket tartalmazó okmányok kibocsátására, a tagállamok által kiadott biztonsági okmányok egységesítésére és a biometria integrációjára.

Kiemelt okmánynak elsősorban a személyazonosító és úti okmányok minősülnek. A hamisítás ellen megfelelően védett, biometrikus azonosítókat tartalmazó okmányok használata egyértelműen az egyik fontos eszköze az illegális migráció, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépésnek.Vissza